Řeč a komunikace

Řeč má mimořádný význam pro vývoj dítěte, pro jeho rozvoj myšlení, kvalitu poznávání a učení. Úroveň řeči souvisí s úrovní motoriky, proto u dětí s opožděným vývojem hrubé či jemné motoriky nastávají problémy v oblasti řeči. (Šmelová, Petrová, 2012)

Dítě by tedy mělo v předškolním věku řeči porozumět, mělo by chápat výklad či zadání při hrách nebo strukturovaných činnostech. Dítě by mělo pochopit děj příběhů a pohádek a také je umět převyprávět. Mělo by mít  slovní zásobu přiměřenou svému věku, využívat všechny slovní druhy a mluvit bez významných gramatických a stylistických chyb. (Bednářová, Šmardová, 2015).

Řečové nedostatky mohou přispět k propuknutí některých specifických poruch učení. 

[1] – BEDNÁŘOVÁ, Jiřina; ŠMARDOVÁ, Vlasta. Školní zralost. Co by mělo umět dítě před vstupem do školy. . Brno : Computer Press, 2011. 

[2] – ŠMELOVÁ, E.; PETROVÁ, A. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula.. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012.