Povinné zveřejňování informací

Kontaktní údaje Mateřské školy Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení: Zřizovatel Statutární město Ústí nad Labem. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz Zřizovací listina ke stažení zde

Adresa: MŠ Vyhlídka, Rozcestí 786/2, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 70 22 59 31
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Rozcestí 786/2, ředitelna dv.č, 9, 400 07 Ústí nad Labem
Úřední hodiny: PO – ČT: 11 – 12 hodin
Organizační struktura: počet tříd: 4, počet dětí: 100 (maximální hygienou stanovená kapacita 28 na každé třídě), počet zaměstnanců: zpravidla 13 – 17.
Kontakty:
Telefony:
475 507 122, 736 633 306 – omlouvání dětí, platby
733 129 542 – ředitelka školy
ID datové schránky: 4xeyd5s
Případné platby lze poukázat: účet školy zřízený u ČSOB číslo: 168 438 268/0300      
E-mail: skolka@msvyhlidka.cz; ekonom@msvyhlidka.cz

Web: www.msvyhlidka.cz

GDPR
OZNAČENÍ POVĚŘENCE GDPR:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martin Kolář, telefon + 420 777 150 317, e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz, www.metropolnet.cz.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz „Do předmětu e-mailové zprávy uveďte název školy“. 
informační memorandum  zde

Ochrana oznamovatelů 

Interní systém pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)

Vzhledem k účinnosti zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů byl zprovozněn vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání.

Oznamovací systém vám umožňuje podat oznámení o chování osob nebo vniklých situacích, ke kterým došlo v rámci působnosti statutárního města Ústí nad Labem, městských obvodů města Ústí nad Labem, Městské policie Ústí nad Labem a organizací zřizovaných či řízených městem Ústí nad Labem, a o kterých se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy. Jde o případy, které představují přestupek nebo trestný čin, případně jiné porušení zákonů nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznámení má být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě, nebo situaci směřuje a jakého konkrétního jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Oznámení podaná prostřednictvím našeho interního systému jsou projednávána důvěrně, nemusíte se tedy obávat o prozrazení Vaší identity. Prosíme Vás, o uvedení Vašeho skutečného jména a pracovního zařazení nebo Vašeho jména a data narození, tak aby byl usnadněn proces ověřování Vaší totožnosti. Zaručujeme Vám maximální diskrétnost po celou dobu řešení oznámení. Anonymní oznámení nejsme dle zákona povinni prověřovat, ale budeme se jimi zabývat.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s pracovní činností či v pracovním kontextu dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do oblastí:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Oznámení přijímá a vyřizuje POUZE příslušná osoba (dále jen „Příslušná osoba“), která vykonává tuto činnost nestranně, zachovává důvěrnost informací a chrání osobnost oznamovatele a dalších osob, na které dopadá ochrana.

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů je určen nezávislý subjekt Metropolnet, a.s. K příjmu oznámení je určen systém NNTB (Nenech to být), který je zcela bezpečný jak pro osobu oznamovatele, tak i pro jiné zúčastněné osoby a principiálně je nastaven k utajení totožnosti oznamující osoby, třetích osob a k ochraně informací uvedených v oznámení.

Příslušnou osobou jsou:
Ing. Martin Kolář, tel. +420 777 150 317
Kateřina Slivová, tel. +420 777 773 188

Oznámení lze Příslušné osobě podat:

 • písemně elektronicky prostřednictvím formuláře https://www.nntb.cz/c/0a0aa00a
 • hlasovým záznamem prostřednictvím formuláře https://www.nntb.cz/c/0a0aa00a
 • ústně osobně (schůzka s příslušnou osobou) na základně žádosti oznamovatele po domluvě v pracovní dny od 8 do 14 hod.
 • písemně elektronicky na e-mailovou adresu oznameni@metropolnet.cz
 • písemně listinou v uzavřené obálce na adresu Metropolnet, a.s., Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem s označením obálky „NEOTVÍRAT – POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“ nebo vhozením obálky do poštovní schránky Metropolnet, a.s. ve vestibulu budovy na výše uvedené adrese.

Oznámení lze podávat i  Ministerstvu spravedlnosti ČR https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Další informace naleznete:

Rozpočet školy: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát

Rozpočet na rok 2024 – Návrh rozpočtu p.o. na rok 2024

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 a 2026 – Střednědobý výhled p.o. na roky 2025 a 2026

Žádosti o informace: Informace lze získat ústně nebo písemně, nebo na e-mailu školy: skolka@msvyhlidka.cz

Příjem žádostí a dalších podání: lze podávat písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Rozcestí 786/2, Ústí nad Labem 40007, nebo na email školy: skolka@msvyhlidka.cz

Opravné prostředky: lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Rozcestí 786/2, Ústí nad Labem 40007
Formuláře:
Žádost o poskytnutí informace naleznete zde

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti naleznete zde

Popisy postupů-návody pro řešení životních situací: nejsou stanoveny.
Předpisy:

 • Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Úhrady za poskytování informací: viz sazebník níže

 • Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde
 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nemáme

Licenční smlouvy: nemáme
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  

 • Výroční zpráva za rok 2019 naleznete zde
 • Výroční zpráva za rok 2020 naleznete zde
 • Výroční zpráva za rok 2021 naleznete zde
 • Výroční zpráva za rok 2022 naleznete zde
 • Výroční zpráva za rok 2023 naleznete zde

Vyhláška č. 515/2020 sb. z roku 2020 zde